Hopp til hovedinnhold

John K. Raustein i Galleri Format Oslo

John K. Raustein: Lyden av utpust i Galleri Format Oslo. Utstillingsåpning: Torsdag 22. oktober kl 18:00

- Ut­stil­lin­gen Lyden av utpust be­står av en se­rie ny­pro­du­ser­te ar­bei­der av John K. Rau­stein. I Rau­steins prak­sis står abs­trak­sjo­nen av men­ta­le min­ner sen­tralt. En og sam­me far­ge vi­ser i Rau­steins teksti­le in­stal­la­sjo­ner gjer­ne til kunst­his­to­ris­ke re­fe­ran­ser, per­son­li­ge barn­doms­min­ner og kol­lek­ti­ve po­li­tis­ke pro­ses­ser sam­ti­dig. Rau­steins rom­li­ge ar­bei­der er lek­ne og frie sam­ti­dig som de frem­står som in­sis­te­ren­de in­ti­me på gren­sen til det ube­ha­ge­li­ge. Gjen­nom for­ma­le eks­pe­ri­men­ter og en ut­forsk­ning av teksti­le­nes as­so­sia­ti­ve po­ten­si­al ska­per Rau­stein tve­ty­di­ge verk som ap­pel­le­rer til be­trak­te­rens egne er­fa­rin­ger, skriver Galleri Format Oslo på sine nettsider. Og videre:

- Rau­stein un­der­sø­ker kon­ti­nu­er­lig hvor­dan vage min­ner gis et fy­sisk ut­trykk og i ut­stil­lin­gen på Gal­le­ri For­mat le­ter han etter den kropps­li­ge fø­lel­sen av ek­sis­ten­si­ell uro. Rau­steins ar­bei­der har fått en skit­ten og grum­se­te pa­lett og til­nær­min­gen til de uli­ke ma­te­ria­le­ne har blitt røf­fe­re. Ver­ke­ne er hu­mo­ris­tis­ke men de inne­hol­der også ele­men­ter av ve­mod og for­styr­rel­ser. Tit­te­len på ut­stil­lin­gen pe­ker til det urok­ke­li­ge og sam­ti­dig sår­ba­re som lig­ger i vår auto­ma­ti­ser­te pust. Ut­pust kan iso­lert sett re­fe­re­re til å dra et let­tel­sens sukk sam­ti­dig som det kan være ly­den av et men­nes­kes sis­te ånde­drag.

John K. Rau­stein (f.1972, Stav­an­ger) bor og ar­bei­der i Oslo. Han har ho­ved­fag fra Kunst­høg­sko­len i Ber­gen, av­de­ling for tekstil, fra 2000. Rau­stein har hatt se­pa­rat­ut­stil­lin­ger på Soft Gal­le­ri (2014), Øst­fold Kunst­sen­ter (2014), Pro­sjekt­rom Carl Ber­ner (2014), Akers­hus kunst­sen­ter (2013), Hå gam­le Prest­gard (2012), House of Foun­da­tion (2012) og RAM gal­le­ri (2011). Rau­stein har del­tatt på en rek­ke gruppe­ut­stil­lin­ger, blant and­re Nålens Øye, KODE og Na­sjo­nal­mu­se­et for kunst, ar­ki­tek­tur og de­sign (2014-2015), Tusen tråder – en historiefortelling i Tekstil, Lil­le­ham­mer Kunst­mu­se­um (2013), Wireless, Øst­fold Kunst­sen­ter, Vest­fold Kunst­sen­ter og Bus­ke­rud Kunst­sen­ter (2013), Slump - luck by chance, Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall (2011), Ny Natur – Tendenser 2011, Gal­le­ri F15 og Trøn­de­lag sen­ter for sam­tids­kunst (2011). Ar­bei­de­ne hans er kjøpt inn av Nor­den­fjelds­ke Kunst­in­du­stri­mu­se­um, Trond­heim, Na­sjo­nal­mu­se­et for kunst, ar­ki­tek­tur og de­sign, Oslo og KODE, Kunst­mu­se­ene i Ber­gen.

Ut­stil­lin­gen er støt­tet av Norsk Kul­tur­råd.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Utstillinger

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt