Hopp til hovedinnhold

Mamma, se der står en ape!

Førstkommende torsdag er det ny utstillingsåpning på Galleri Format. Vi har vært innom for en liten sneak peak.

Ut­stil­lin­gen Scene View Navigation ut­fol­der seg i et post-apo­ka­lyp­tisk sce­na­rio hvor men­nes­ke­he­tens tek­no­lo­gi er blitt dets un­der­gang. Re­fe­ran­se­ne til klas­sis­ke po­pu­lær­kul­tu­rel­le for­tel­lin­ger fra Scien­ce Fic­tion-fil­mer som Planet of the Apes og 2001: A Space Odyssey fra 1968 frem­trer i både Andrea Scholzes ar­ka­is­ke go­ril­laskulp­tu­rer og i Kristin Sæterdals vev­de ruin­land­ska­per.

Mens Sæ­ter­dal ofte skild­rer frag­men­ter av dra­ma­tis­ke hen­del­ser et øye­blikk etter­på, gjer­ne for ek­sem­pel spo­re­ne av eks­plo­sjo­ner og krasj­lan­din­ger sett fra vin­du­et i et rom­skip, gir Schol­zes ke­ra­mis­ke in­stal­la­sjo­ner fø­lel­sen av å be­vit­ne en øko­lo­gisk ka­ta­stro­fe langt etter at den er inn­truf­fet. Hen­nes dyre­skulp­tu­rer frem­står nær­mest som mu­ta­sjo­ner frem­dre­vet av men­nes­ke­he­tens for­der­vel­se.

I en tid hvor ver­den er tru­et av krig og na­tur­ka­ta­stro­fer er det re­le­vant for kuns­ten å fan­ta­se­re om hvor­dan frem­ti­den kan se ut. Kan vi som si­vi­li­sa­sjon fort­set­te og ut­vik­les, el­ler vil vi tvin­ges til å ta et stort skritt til­ba­ke? Ut­stil­lin­gen Scene View Navigation le­ve­rer ingen fer­di­ge svar, men rei­ser hel­ler fle­re spørs­mål.

Ut­stil­lin­gen be­står av in­stal­la­sjo­ner med ve­vet tekstil og ke­ra­mis­ke skulp­tu­rer.

Andrea Scholze (f. 1988) tok eksamen fra Kunsthøgskolen i Oslo (MFA) i 2016 og har deltatt i både Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling og Høstutstillingen.

Kristin Sæterdal (f. 1963) er utdannet ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har nylig hatt en separatutstilling i Haugesund Billedgalleri og er representert i flere offentlige samlinger, blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Utenriksdepartementet.

Utstillingen åpner for publikum torsdag 2. mars kl 18.00, og den står til 23. april.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Utstillinger

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt