Hopp til hovedinnhold

Relevante koronatiltak

Når samfunnet gjentatte ganger stenges ned på kort varsel og alt er så uforutsigbart som nå, kan det raskt oppstå utfordringer for den enkelte kunstner. Etter å ha levd med pandemien i lang tid er det også langtidskonsekvenser for mange. NK har helt siden første nedstenging vært aktive med å bidra til best mulig rammer for kunsthåndverkerne gjennom denne krisetiden. Tiltak har kommet og gått og nye oppstår innimellom. Vi forsøker her å samle relevante lenker for dere, slik at det er lettere å orientere seg i et sammensatt tiltakssystem.

De aller fleste kunsthåndverkere er selvstendig næringsdrivende, og mange har også en eller flere ekstrajobber. Vi vil nok se alvorlige konsekvenser av denne krisen for mange kunsthåndverkere i lang tid framover. NK arbeider derfor med forbedringer av lanserte tiltak og å få på plass ytterligere ordninger som kan imøtekomme de mange ulike problemstillingene våre medlemmer vil kunne møte i kjølvannet av koronakrisen. NK har sammen med flere kunstnerorganisasjoner fått gjennomslag for bl.a. ekstra stipendmidlerekstra midler i flere tildelingsrunder til museumsinnkjøp og ordninger innen kunst i offentlig rom, utstillingshonorar og regionale prosjektmidler i KiN. Det tok altfor lang tid å få på plass ordninger for kunstnerne, og det er fortsatt slik at ordningene ikke treffer like godt og bredt som det NK ønsker for sine medlemmer. Derfor fortsetter arbeidet med å foreslå forbedrede tiltak. Nå arbeider vi også med å planlegge langsiktig for gjenåpning og gjenoppbygging av kulturlivet.

Nedenfor har vi listet opp en del punkter og lenker til relevant informasjon

 • Kulturrådets koronasider finner du her:

Ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende
Selvstendige næringsdrivende og frilansere har kunnet få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 60 % av gjennomsnittet av 2019-inntekt fra næring oppad begrenset til 599 148 kr (6G) og nedad begrenset til 0,75 G (74 894 kr), fra dag 17. Denne ordningen likner eksisterende ordninger for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette går gjennom NAV. Dette skal dekke reelt tap av inntekt som skyldes koronakrisen og konsekvensene av smittevern etc. Kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned, de første 16 dagene av inntektstapet må du dekke selv.

Denne ordningen kompenserer ikke for økonomisk tap som kan kompenseres gjennom andre ordninger. Mange næringsdrivende og frilansere kombinerer dette med lønnsarbeid. Noen vil fortsatt ha en viss lønnsinntekt selv om de ikke kan drive selvstendig. Lønnsinntekten er ikke næringsinntekt og skal dermed ikke innvirke på denne ordningen. Andre vil kunne ha rett på sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger.

 • Ytelsen er kun søkbar måned for måned, etterskuddsvis. Det lukkes for en mnd når det åpnes for neste. Husk å søke i tide!
 • Det er personinntekt fra næring i 2019 som er beregningsgrunnlaget for kompensasjonen også i 2021. Du må altså ha personinntekt i 2019 klar før du søker. Ha god oversikt over inntekt og tapt inntekt i den aktuelle måneden i 2020/21 klart.
 • Kun selvstendig næringsdrivende og frilansere i alderen 18–67 år, med personinntekt fra næring eller oppdrag over 74 894 kr (0,75G) per år, som har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19 kan søke om kompensasjonsytelse etter denne forskriften.
 • Ordningen gir en inntektskompensasjon på 60 prosent av beregningsgrunnlaget, fratrukket samtidig annen inntekt fra arbeid, fra og med dag 17 etter inntektsbortfall.
 • Ytelsen utbetales for perioden fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet inntraff. Ytelsen betales per måned og etterskuddsvis. Ytelsen kan utbetales for den perioden forskriften gjelder.
 • Ordningen skal bidra til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får inntektssikring gjennom en viss kompensasjon for inntektsbortfall som skyldes utbrudd av koronaviruset of tilhørende smitteverntiltak, slik at de kan gjenoppta alminnelig inntektsgivende aktivitet når situasjonen tillater det. Dersom det aktuelle inntektstapet utløser rett til en annen ytelse, har man ikke rett til den ytelsen, basert på det samme inntektstapet.
 • Det gis en kompensasjon med 60 (tidligere 80) prosent opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden. Inntekter personene har som selvstendig næringsdrivende eller frilanser i stønadsperioden går til fradrag i ytelsen prosentvis. På denne måten gis det insentiv til å drive virksomheten i den grad det er mulig også i stønadsperioden.
 • Forskriften viser til enkelte av folketrygdlovens saksbehandlingsregler, herunder bestemmelser om kontroll og tilbakekreving etter feilaktig utbetaling. Arbeids- og velferdsetaten får dermed adgang til å kontrollere i etterkant om noen har fått for stor ytelse og dersom det er tilfelle, kreve beløpet tilbake.
 • Du skal ikke søke om dagpenger for denne ordningen.

Kompensasjonsordning for bedrifter
Ordningen skal kompensasjonssøknader behandles manuelt av Brønnøysundregisteret. Søkerportalen under Skatteetaten er avviklet.

 • Gjelder for AS (kun AS med ansatte) og ENK (kun ENK der næring er hovedinntekt)
 • Omsetningssvikten må være over 30 %
 • Regjeringen Støre har varslet en vridning av kompensasjonsordningen til å dekke tapte inntekter i stedet for uunngåelige utgifter.
 • Forskriften om den nye kompensasjonsordningen bygger på den gamle ordningen mht hvilke utgifter som kan kompenseres.
 • Portalen inneholder informasjon om regelverk og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig før de søker.

Midlertidig akutt sosialhjelp
Det er åpnet for akutt økonomisk sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende for å fylle gapet mellom dag en og dag 17 for de som brått mister inntekten. Regjeringen er innstilt på at kommunen i den nye kortsiktige ordningen skal se bort fra de vanlige kravene om å at du først må bruke disponible midler. Økonomisk stønad vil bare dekke det aller mest nødvendige, og du har ikke krav på økonomisk stønad til å dekke gjeld. Det betyr at dersom du for eksempel har huslån, må du be banken din om avdragsfrihet.

Sykepenger
Selvstendig næringsdrivende og frilansere får nå sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien (inkl pålagt karantene) reduseres til 3 dager.

NAV om sykepenger ved koronavirus - for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Omsorgspenger
Omsorgspenger skal hindre inntektsbortfall når man må være hjemme med syke barn. Når barn er pålagt å være hjemme fra barnehage eller skole som følge av koronatiltak eller karantene, gir dette rett til omsorgspenger. Dette er mulig å søke etterskuddsvis.

Dagpenger, arbeidsledighet og permitteringer
Arbeidsgiver har på noen vilkår rett til å permittere. Det betyr at arbeidstaker midlertidig løses fra både retten og plikten til å utføre arbeid for arbeidsgiver. Permittering kan være hel eller delvis, dvs. at dersom du i en 100 % stilling, kan du permitteres f.eks. 50 %.For at arbeidsgiver skal ha rett til å permittere deg – helt eller delvis – må det foreligge en saklig grunn. For mange arbeidsgivere er bortfall av oppdrag eller svikt i omsetning pga. koronavirusutbrudd en slik saklig grunn. Derfor er det kommet midlertidige endringer i permitteringsreglene, til fordel for både arbeidstakere – særlig de med lavest inntekt – og for bedrifter. Det kan være mulig å søke forskudd på dagpenger. Dette gjelder kun for arbeidstakere, permitterte eller arbeidsledige. Denne ordningen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. For å motta dette må du fylle kravene om rett til dagpenger, allerede ha innsendt søknad om dagpenger og aktivt søke den særskilte hasteordningen.

Frilans arbeid som lønnsmottaker gir rett til dagpenger gjennom NAV.

 • Det er viktig å søke dagpenger med en gang du har krav på det. Dagpenger kan ikke søkes bakover i tid.​
 • Permitteringsordningen omfatter også ansatte i eget AS, men det kan være særskilte regler for beregningen av dagpengene.

Arbeidstilsynet om permitteringer
Virke om permitteringsregler for virksomheter som mottar offentlig støtte

Kulturrådet
Oppdatert informasjon om gjeldende regler, utsettelser, avlysninger og tiltak finnes på Kulturrådets sider.

 • Behandlingen av søknadene til Statens kunstnerstipend går gjennom vanlig behandlingsrutiner og avgjøres i mars.

UDs tilskudd til internasjonalt kulturfremme og Norwegian Crafts
Pandemien fører på nytt til at kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt utsettes eller avlyses. Det er derfor innført midlertidig justert praksis for tilskuddsordningen internasjonalt kulturfremme.

Dersom ditt prosjekt er avlyst må du snarest informere Norwegian Crafts. Ubrukte tilskuddsmidler skal returneres til ordningen. «Tapte» midler, det vil si, tilskuddsmidler som er brukt i planleggingen av prosjektet som det ikke er mulig å få refundert skal ikke returneres, men Norwegian Crafts må informeres. Dersom ditt prosjekt er utsatt (på bestemt eller ubestemt tid) må du snarest informere Norwegian Crafts. Tilskuddsmidlene må ikke tilbakebetales før prosjektet eventuelt blir avlyst.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Skolene har i løpet av 2021 og 2022 både blitt stengt, åpnet og delvis stengt igjen flere steder. DKS prosjekter som skal på turne må stadig revurderes i henhold til smittevern. Ta kontakt med din oppdragsgiver dersom dette gjelder deg. Det skal være mulig å forhandle om utbetaling av honorar for avlyste turneer men det må avtales individuelt. Kunstnernettverket har anmodet om at alle avlysninger grunnet pandemien skal honoreres.

 • Det kan være variasjon fra fylke til fylke om DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler.
 • Utbetaler av honorarer for avlyste DKS-oppdrag i henhold til inngåtte avtaler i direktekommunene kan det være variasjon fra kommune til kommune.
 • Koronaepidemien kommer ikke til å være gyldig som Force Majeure i kontrakter inngått i tiden framover. Det er derfor viktig å skrive inn en annen type avtale som omhandler framtidig påvirkning av epidemien. Kontraktstips kan du finne på CREOs sider.

KORO
Ingen som har mottatt tilskudd eller har avtaler om oppdrag med KORO vil bli økonomisk skadelidende som følge av koronarelaterte endringer og utsettelser i prosjekter eller oppdrag. Her kan du finne retningslinjer for arbeid med KORO-prosjekter i denne perioden. Som følge av kunstnerorganisasjonene i det visuelle feltets innspill har det i flere runder blitt en økt satsning på kunst i offentlig rom.​ I 2022 skal KORO fordele 10 millioner kroner i prosjektstøtte gjennom Lokalsamfunnsordningen. .

 • Følg med på KORO.NO for flere alle frister.

Forskuddsskatt

 • Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Moms

 • For endrede frister for innbetaling av merverdiavgift følg med her.
 • Redusert momssats ble senket fra 12 til 6 prosent fra mars 2020. Dette innebærer at enkelte kulturbedrifter har redusert momsbyrde. Dette gjelder dessverre ikke kunsthåndverkere, selv om NK i lang tid har jobbet for at kunsthåndverk som i dag er pålagt 25 % mva, skal falle inn under denne såkalte "kulturmomsen".

Lånekassen

Denne veilederen fra VISP kan også være til hjelp.

Kansellerte oppdrag
Mange opplever kanselleringer nå, fra visningssteder eller andre oppdragsgivere. Da er det viktig å be om en begrunnelse fra oppdragsgiver på kanselleringen. Begrunnelsen fra oppdragsgiver er avgjørende for om kanselleringen er rettmessig eller ikke. Utgangspunktet er at dersom det er inngått en avtale om et oppdrag, så skal avtalen holdes, og du har krav på å gjennomføre oppdraget og få betalt. Det er unntakene som må begrunnes.

 • Dersom en kansellering av et oppdrag skjer som en direkte følge av myndighetspålagte tiltak, for eksempel at du skulle åpnet utstilling 14. mars 2020 som skulle stå en måned, så forelå såkalt force-majeure. Det betyr at det har inntrådt utenforliggende ekstraordinære omstendigheter som gjør at oppdragsgiver kan ha rett til å kansellere.
 • Dersom utstillingen i eksempelet over er planlagt åpnet 12. november 2020, er det derfor ikke gitt at det foreligger force-majeure for kanselleringen, ettersom myndighetstiltakene i større grad kunne forutsees. Husk likevel på at det ikke er helt enkelt for alle oppdragsgivere å ta gode beslutninger om dagen, og de opplever sannsynligvis også stort inntektstap. Prøv å finne gode mellomløsninger som dere begge kan leve med!

Grafill har mye god informasjon relatert til oppdragsgivere, kontraktsforhold, manglende betaling osv. Du kan lese mer om alt dette på deres sider og på disse nettstedene:
Forfattersentrum om force majeure
Helsedirektoratet om koronavirus
Folkehelseinstituttets koronasider
Forliksrådet
Inkassoinformasjon

CREO om forskjell mellom selvstendig næringsdrivende og frilansere
NBK om juridiske rettigheter

#

Koronaklausul til utstillingskontrakt
Slike omstendigheter som det vi opplever nå, er det ikke mulig å sikre seg mot. Men gode kontrakter og gode oppdragsavtaler kan gi bedre forutsigbarhet, og du står som kunstner mye sterkere med en god kontrakt.

NK har ved hjelp av jurister fått utarbeidet et utgangspunkt for kontraktsformuleringer knyttet til avlysning eller utsettelse av utstillinger grunnet korona. Dette kan brukes til å starte en dialog med visningsstedet og vil forhåpentligvis bidra til bedre og mer avklarte vilkår. NK anbefaler at disse formuleringene settes inn i utstillingsavtalen du inngår med visningsstedet, hvor konkrete vilkår knyttet til utbetaling av vederlag, honorar og produksjonskostnader må forhandles frem:

«Utstillingsarrangøren kan avlyse utstillingen som følge av innskjerpede smittevernstiltak i form av pålegg og/eller anbefalinger fra myndighetene. I slike tilfeller plikter Utstillingsarrangøren umiddelbart å varsle Kunstneren om avlysningen. Utstillingsarrangøren skal før beslutning om avlysning tas vurdere alternative tiltak i samråd med Kunstneren. Dersom utstillingen avlyses, plikter partene å forsøke å komme til enighet om et alternativt og egnet tidspunkt for gjennomføring av utstillingen. I det tilfelle der Utstillingsarrangøren avlyser utstillingen som følge av nevnte smitteverntiltak eller anbefalinger, og utsettelse ikke anses mulig, plikter Utstillingsarrangøren å utbetale _ % av avtalt utstillingsvederlag*, _ % av avtalt utstillingshonorar* og _ % av avtalt tilskudd til produksjonskostnader*. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.»
(* stryk det som ikke er aktuelt for inngått avtale)

Se også denne artikkelen om kunstnerorganisasjonenes krav om at kunstnere må få betalt for avlyste utstillinger.

Oppsigelse
Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern for arbeidstakere er ikke endret som følge av koronautbruddet. Krav på dagpenger etter utløp av oppsigelsesperioden, gjelder på samme måte som ellers. I de tilfeller hvor korona akutt fører til bortfall av oppdrag eller svikt i omsetning som fører til mindre behov for arbeidskraft, vil mest sannsynlig permittering være et mer aktuelt alternativ for arbeidsgiveren enn oppsigelse. Regler om oppsigelsesvern ligger her.
#

Noen å snakke med?
Det er vanskelige tider for mange og derfor har Mental helse økt sin kapasitet til å hjelpe både over telefon og via chat. Her er nyttige lenker:

 • Hjelpetelefonen: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Foreldresupport: Telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre og omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Tips oss!
Gi oss gjerne beskjed om det er noe du opplever at mangler her eller problemstillinger du savner i oversikten. Dette er et pågående arbeid, og situasjonen endrer seg kontinuerlig. Les nyhetsbrevet vårt og følg oss også på Facebook, der oppdaterer raskere med ny informasjon. Vi er glade for at alle dere som er medlemmer gir oss styrke til å kunne gjøre denne jobben nå, for å kunne ivareta kunsthåndverkeres interesser på best mulig måte. Ta vare på dere selv og hverandre i denne vanskelige tiden og ta kontakt med NK om det er noe dere behøver hjelp til.

Kontakt oss
Alle NKs ansatte jobber hjemmefra flere dager i uka, men det er likevel mulig å ta kontakt med oss på post@kunsthandverk.no eller telefon.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt