Hopp til hovedinnhold

Søk Temautstillingen 2024

Norske Kunsthåndverkere vil i samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall invitere til å søke Temautstillingen 2024. Utstillingen har åpen innsending med utvidet søknadsfrist 10. oktober 2023. Du finner søknadskriterier, praktisk informasjon og lenke til søknadsskjemaet lenger ned på denne siden.

(Scroll down for English)

Materiell fabulering

Åse Kamilla: Vi må definere vårt kuratoriske rammeverk – hva gjør vi med den doble betydningen av fiksjon? Er vi interessert i fiksjon som noe usant? Eller en sjanger som beskriver imaginære hendelser og mennesker?
Johanna: På dette tidspunktet gir det mening å invitere kunstnere som forholder seg til den ene eller den andre forståelsene av fiksjon. Vi vet aldri hvilken retning kunsten går.
Åse Kamilla: Enig, kuratorisk begrep springer ut fra selve verkene.
Johanna: Mange kunstnere kan være inspirert av begrepet «critical fabulation» – brakt frem av litteraturviter Saidiya Hartman, for å gripe fatt i ufullstendige arkiver og slettet fortid, for å gjenvinne tapt kunnskap.
Åse Kamilla: Eller la seg inspirere av science fiction, spekulativ fiksjon eller magisk realisme.
Johanna: Derfor bør vi tenke bredt når det gjelder tilnærminger til fiksjon – som en metode, inspirasjonskilde eller et verktøy for formidling.
Åse Kamilla: Og med metode mener du «critical fabulation»?
Johanna: For eksempel; en annen metode jeg tenker på, er når kunstnere bringer det objektivt usanne inn i dagliglivet for å vise hvordan hverdagen vår er gjennomsyret av fiksjon. Ved å avsløre dette oppnår man en viss frihet til å definere ting selv.
Åse Kamilla: Hadde det ikke vært flott hvis det ble sendt inn tekstbidrag som har materialbasert kunst som utgangspunkt?
Johanna: Jo, vi bør åpne opp for samarbeid mellom kunstnere og forfattere. Forestill deg at vi viser gjenstandene som er beskrevet i tekstene, og har historiefortelling i utstillingsrommet som en del av formidlingsprogrammet.
Åse Kamilla: Eller et skuespill!
Johanna: Eller et skuespill… Vi kunne ha en form for gjesteopphold der en forfatter bodde i leiligheten på Bomuldsfabriken Kunsthall, for å skrive en fortelling basert på de utstilte verkene.
Åse Kamilla: En slags metafortelling... En historie om historiene, det liker jeg!
Johanna: Vent, tilbake til temaet, hvordan kom vi til fiksjon i utgangspunktet? Husker du?
Åse Kamilla: Vi diskuterte hvordan vi kunne bruke en kuratorisk innfallsvinkel for å tilnærme oss kompliserte spørsmål om klimaendringer, ved å gå i dybden av et bestemt aspekt. Samtidig ville vi henvende oss til et større utvalg av kunstnere, enn det en utstilling om f.eks. avkoloniseringen av overforbruket i moteindustrien ville ha gjort.
Johanna: Det stemmer. Vi snakket om framveksten av nye bevegelser som tar sikte på å se forbi dystopiske fremtider, for å motvirke utryddelse og forestille seg alternativ til kapitalisme.
Åse Kamilla: Det ene førte til det andre – fra «solarpunk» til «ricepunk», fortellingenes kraft, og behovet å forestille seg fantasien som noe mer enn et verktøy som skal få oss ut av denne alvorlige miljøsituasjonen. La fantasien løpe løpsk!

Denne fiktive dialogen mellom de to ikke-fiktive kuratorene for Temautstillingen 2024, har som mål å gi innsikt i en kuratorisk samarbeidsprosess som dreier seg rundt kunstneriske prosjekter, som utforsker forholdet mellom kunsthåndverk og fiksjon. Teksten inneholder eksempler på tilnærminger basert på eksisterende kunstverk og utstillinger som kuratorene nylig har fattet interesse for. De er ment å signalisere potensial, men skal ikke begrense omfanget av innsendingene.

Mens de fleste kunsthåndverksprosjekter er bærere av flere historier, enten de er fiktive eller ikke, er kuratorene interessert i verk som forholder seg til fiksjon på en bevisst og spisset måte. De oppfordrer til bidrag som bruker fiksjon enten som en metode, en inspirasjonskilde eller et verktøy for formidling.

Om kuratorene

Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen (f.1987, NO) er kunsthistoriker og kunstteoretiker, og bor og arbeider i Arendal, Norge. Hun jobber som kurator og konstituert leder ved Bomuldsfabriken kunsthall. Aslaksen har en MA i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og en MA i Contemporary Art Theory fra Goldsmiths, London. Hennes kuratoriske interesser er rettet mot kunsthistorie og samtidskunst nasjonalt og internasjonalt, tverrfaglige prosjekter, kunstteori, miljøhumaniora, havforsking, menneskerettigheter og demokratiske verdier.

Johanna Zanon (f.1988, FR) jobber som formidlingskurator ved Norske Kunsthåndverkere, samt selvstendig kurator og forsker. Hun har en doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, et fransk diplom (tilsvarende MPhil) fra École Nationale des Chartes i Paris og en MA i kunsthistorie fra École Pratique des Hautes Études i Paris. Hennes kuratoriske interesser inkluderer samtidens kunsthåndverk, spekulativ og interaktiv fiksjon, kunst- og moteteori, miljøhumaniora, arbeid, produksjon og kapitalisme. Hun er medlem av Norsk Kuratorforening og Kunsthistorisk Forening.

Om Temautstillingen

Temautstillingen 2024 er organisert av Norske Kunsthåndverkere i samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall. Temautstillingen er en årlig utstilling som søker å utfordre etablerte normer for kuratering og formidling av materialbasert kunst.

Praktisk informasjon

– Utstillingen vil finne sted ved Bomuldsfabriken Kunsthall i rommene A, B og C i 2. etasje, samt “black box” i samme etasje. I tillegg kan man bruke gruvene-området utendørs (se plantegning/bilder under).
– Deltakende kunstnere kan benytte seg av en leilighet ved Bomuldsfabriken ved behov i løpet av montering, utstillingsperiode, og avmontering (avtales med kuratorer).
– Utstillingsperiode: 2. mars til 5. mai 2024.
– Monteringsperiode: 12. februar til 29. februar 2024.
– Søknadsfrist er 10. oktober 2023 kl. 23:59 (utvidet søknadsfrist!).
– Utstillingen er kuratert av Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen (kurator ved Bomuldsfabriken kunsthall) og Johanna Zanon (formidlingskurator ved Norske Kunsthåndverkere).

Søknadskriterier

– Utstillingen har åpen innsending og søkes i Norske Kunsthåndverkeres søknadsportal innen 10. oktober 2023 kl. 23:59 (utvidet søknadsfrist!). Merk at du må logge inn for å åpne søknadsskjemaet.
– Det er anledning til å søke med ferdige verk og med verk som er under utarbeiding (skisser).
– Det kan også søkes med stedsspesifikke, performative og prosessuelle prosjekter, både utendørs i gruvene-området og innendørs i 2. etasje.
– Det kan søkes med samarbeidsprosjekter og tverrfaglige kunstneriske forskningsprosjekter.
– Verk må være i kunstnerens eie.
– Deltakende kunstnere vil motta utstillingsvederlag etter gjeldende avtale.

Kontaktpersoner

For spørsmål knyttet til søknad, kontakt Johanna Zanon (Norske Kunsthåndverkere): jz@kunsthandverk.no / 486 88 217
For spørsmål knyttet til visningsstedet, kontakt kurator ved Bomuldsfabriken kunsthall: ase.aslaksen@arendal.kommune.no / 992 44 058

//

OPEN CALL FOR TEMAUTSTILLINGEN 2024

Norske Kunsthåndverkere and Bomuldsfabriken Kunsthall would like to invite artists to apply to Temautstillingen 2024. The exhibition call is open for all professional artists and craft makers, without any charge. The deadline to apply is on 10 October 2023. The application criteria, practical information and link to the application form are mentioned further down this page.

Material fabulations

Åse Kamilla: We need to define our curatorial framework. What do we do about the double meaning of fiction? Are we after fiction as something that is untrue? Or shall we focus on fiction as a form of literature describing imaginary events and people?
Johanna: At this stage, it makes more sense to open the call to artists who relate to either understandings of fiction. We never know in which direction the applications may lean.
Åse Kamilla: Agreed, the conceptualisation will emerge from the works themselves.
Johanna: Many artists may be inspired by the concept of “critical fabulation” coined by literary scholar Saidiya Hartman to grapple with incomplete archives and erased pasts in order to reclaim lost knowledge.
Åse Kamilla: Or be inspired by science fiction, speculative fiction or magic realism.
Johanna: That is why we should cast an equally wide net when it comes to approaches to fiction – as a method, a source of inspiration, or a tool for mediation.
Åse Kamilla: And by method, you mean “critical fabulation”?
Johanna: For instance; another method I can think of is when artists bring the objectively untrue into the everyday to evidence how our daily lives are steeped into fiction. By exposing these fictions, they carve out some agency.
Åse Kamilla: Wouldn’t it be great if we also received text submissions that centre their plots around contemporary crafts?
Johanna: Yes, and we should open for collaborations between artists and writers. Imagine: we could both show the objects described in the texts, and propose readings of the story in the exhibition space as a part of the public programme.
Åse Kamilla: Or a play!
Johanna: Or a play… We could have a semi-residency format in which a writer would stay in the flat at Bomuldsfabriken Kunsthall to write a story based on the exhibited pieces.
Åse Kamilla: A meta narrative of sorts… A story about the stories, I like that!
Johanna: Wait, back to the theme, how did we get to fiction already? Do you remember?
Åse Kamilla: We were discussing how we could approach the complicated issue of climate change from a curatorial perspective by going in depth in a particular aspect, yet by catering to a larger range of artists than an exhibition on, say, fashion waste decolonisation would.
Johanna: That’s right, we were talking about the rise of re-futuring movements that aim to see beyond dystopian futures as a way to resist extinction and imagine an alternative to capitalism…
Åse Kamilla: One thing led to the next, from solarpunk to ricepunk, the power of narratives, and the need perhaps to re-imagine imagination beyond a functional tool that will get us out of this grim environmental present. Let imagination run wild and come what may!

This fictional dialogue between the two non-fictional curators of Temautstillingen 2024 aims to provide insights into a collaborative curatorial process revolving around artistic projects that explore the relationship between craft and fiction. The text includes examples of approaches based on existing artworks and exhibitions the curators have recently been interested in. They are meant to signal potentialities, but should not limit the scope of submissions.

While most craft projects are carriers of multiple stories, be they fictional or otherwise, the curators are interested in works that relate to fiction in an intentional and pointed way. They encourage submissions that use fiction either as a method, a source of inspiration, or a tool for mediation.

About the curators

Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen (b.1987, NO) is an art historian and theorist based in Arendal, Norway. She works as a curator and constituted director at Bomuldsfabriken Kunsthall. Aslaksen holds an MA in art history from the University of Oslo and an MA in Contemporary Art Theory from Goldsmiths, London. Her curatorial interests are directed towards art history and contemporary art (nationally and internationally), interdisciplinary projects, art theory, environmental humanities, marine research, human rights, and democratic values.

Johanna Zanon (b.1988, FR) works as a programme curator at Norske Kunsthåndverkere, as well as an independent curator and researcher. She holds a PhD in History from the University of Oslo, a graduate diploma (equivalent MPhil) from École Nationale des Chartes in Paris, and an MA in art history from École Pratique des Hautes Études in Paris. Her curatorial interests include contemporary crafts, speculative and interactive fiction, art and fashion theory, environmental humanities, labour, production, and capitalism. She is a member of Norsk Kuratorforening and Kunsthistorisk Forening.

About Temautstillingen

Temautstillingen 2024 is organised by Norske Kunsthåndverkere in collaboration with Bomuldsfabriken Kunsthall. Temautstillingen is a yearly exhibition that seeks to challenge established norms of curating and mediating material-based art.

Practical information

– The exhibition will take place at Bomuldsfabriken Kunsthall, in rooms A, B and C on the 2nd floor, as well as the black box on the same floor. In addition, one can use the former mines area outdoors (see floor plan/photos below).
– Participating artists can use the apartment at Bomuldsfabriken if necessary during the mounting, exhibition period and dismounting (upon agreement with the curators).
– Exhibition period from 2 March to 5 May 2024.
– Installation period from 12 February to 29 February 2024.
– The application deadline is 10 October 2023 23:59 CET (extended deadline!).
– The exhibition is curated by Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen (curator at Bomuldsfabriken Kunsthall) and Johanna Zanon (programme curator at Norske Kunsthåndverkere).

Application criteria

– The exhibition has open submissions, which are sent through Norske Kunsthåndverkere's application portal by 10 October 2023 at 23:59 (extended deadline!). Note that you must log in to open the application form.
– One can apply with finished works and with works in progress (sketches).
– One can apply for site-specific, performative and process-based projects, both outdoors in the mines area and indoors on the 2nd floor.
– One can apply with collaborative projects and interdisciplinary artistic research projects.
– Artworks must be owned by the artist.
– Participating artists will receive exhibition remuneration according to the current agreement.

Contact

For questions related to the application, please contact Johanna Zanon (Norske Kunsthåndverkere): jz@kunsthandverk.no / +47 486 88 217
For questions related to the exhibition space, please contact the curator at Bomuldsfabriken Kunsthall: ase.aslaksen@arendal.kommune.no / +47 992 44 058


Publisert

Sist oppdatert

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt