Hopp til hovedinnhold

Temautstillingen 2023: En kontinuerlig endringsprosess

Time will tell, she already does har offisiell åpning 1. september kl. 17 på Hordaland Kunstsenter. Temautstillingen er i en kontinuerlig endringsprosess, som påvirkes av hvem som deltar. Publikum inviteres til en langsom, spredt og pågående opplevelse over tid. På en stillferdig måte vil kunstverk, hendelser og ideer komme og gå.

Scroll down for English version.

Temautstillingen 2023 med Patricia Belli, Madihe Gharibi, Siv Støldal, Void & Co., Ali Shah Gallefoss, Julie Shirani Kausland, Linda Lid, Tim Parry-Williams, Frantzsen&Mjanger.

Time will tell, she already does legger opp til et nært forhold til tiden, noe som åpner opp for å gå inn i seg selv, revurdere omgivelser og tilhørigheten i fellesskap. Forholdet belyser mulige fremtider fra en bestemt nåtidssammenheng, samtidig som det involverer rekonstruksjonsprosesser. Det uttrykker tidens lærdom gjennom menneskelige møter, materialer og forming av objekter.

Tidene understreker kunsthåndverkets vedvarende posisjon og livskraft, på tvers av tidsepoker og geografiske områder. Gjennom dette perspektivet feires menneskene som har bidratt til å holde liv i kunsthåndverket – både de som skaper og de som benytter seg av det. Den undersøker vilkårene for kunsthåndverk: fra de langvarige tradisjonene som går gjennom generasjoner, til avgjørende øyeblikk av fabrikasjon og umiddelbare kjøpsimpulser.

Med prosjektet Carry Across er Madihe Gharibi i dialog med kvinnelige pottemakere i landsbyen Kalpourgan i Iran, som har en 7000 år gammel tradisjon i ryggen. På denne måten utforsker Gharibi hvordan kunnskap blir brakt videre, samt ulike aspekter ved oversettelse, både kontekstavhengige, kulturelle og personlige. Patricia Bellis kortfilm Memories tar for seg konseptet solastalgia – uro som følge av miljøendringer, og den personifiserte psyken til to fugler som er blitt ofre for at habitatet deres endrer seg. The Octopus Waffle Lab av kunstnerduoen Void & Co. er et rom for utprøving og samtaler om hvordan vi skaffer oss næring, med tanke på stadig økende miljøutfordringer. Siv Støldals New Life Dressing undersøker hvilken rolle klær spiller i fysiske, åndelige og følelsesmessige livsendringer, med utgangspunkt i sirkulerende narrativ om «den troende» og «den reisende». Hordaland kunstsenter presenterer en karakter om gangen, mens flere vil vises på Tekstilindustrimuseet fra 15. oktober til 12. november 2023.

Utstillingens elveløp, som snor seg gjennom høyvann og lavvann, blir båret av elementer som topper seg på ulike tidspunkt. Måltider og samtaler gir liv til Curated Kitchens nyanskaffede serviser og kjøkkenutstyr, skapt av Ali Shah Gallefoss, Julie Shirani Kausland, Linda Lid og Tim Parry-Williams. Ambisjonen er å gi Temautstillingen et langt liv, også etter at utstillingsperioden er over.

Kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger bidrar til Hordaland kunstsenters langsiktige formidlingsprogram Kjære nabo med prosjektet Arkiv av Pust – Nordnes. De inviterer folk til å bli med på en serie workshoper for å skape, aktivere og reflektere over sine egne glassblåste objekter.

I tillegg til utstillingen og arrangementene i Temautstillingen 2023, arrangerer Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge workshoper, samt et symposium på USF Verftet.

Time will tell, she already does lytter og observerer gjennom tiden som kreves for å bearbeide hva som skjer i de ulike situasjonene. Det legger grunnlaget for hva som skjer videre, og hvordan man skal ta det.

*

Time will tell, she already does

Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2023
Hordaland kunstsenter
1. september – 12. november 2023

Temautstillingen 2023 er kuratert av Daniela Ramos Arias og Mathijs van Geest.

Temautstillingen 2023 er organisert av Norske Kunsthåndverkere i samarbeid med Hordaland kunstsenter. Temautstillingen er en årlig utstilling som søker å utfordre etablerte normer for kuratering og formidling av materialbasert kunst.

Utstillingen er støttet av Kulturdepartementet, Kunsthåndverkernes fond, tidsskriftet Kunsthåndverk, Norwegian Crafts, Norsk kulturfond og Globus.

Temautstillingen varer til 12. november og omfatter en rekke arrangementer.

Dette er arrangementene i åpningshelgen:

01.09, kl. 17–22: Utstillingsåpning
01.09, kl. 17–19: The Octopus Waffle Lab, performance av Void & Co
02.09, kl. 10–12: Sources of Meaning, workshop med Patricia Belli
03.09, kl. 12–13.30: The Octopus Waffle Lab, performance av Void & Co
03.09, kl. 17–19: Curated Kitchen Dinners: vaffelmeny med Void & Co

Arrangementer utover i utstillingsperioden vil bli publisert fortløpende. Følg med!


Time will tell, she already does

Norske Kunsthåndverkere’s Temautstillingen 2023
Hordaland Kunstsenter
1 September – 12 November 2023

With:

Patricia Belli, Madihe Gharibi, Siv Støldal, Void & Co., Ali Shah Gallefoss, Julie Shirani Kausland, Linda Lid, Tim Parry-Williams, Frantzsen&Mjanger

Time will tell, she already does proposes an intimate relation to time that lends itself to introspection and reappraisal of one’s surroundings and community belonging. This relation envisions possible futures from a determined present context, while involving processes of reconstruction. It articulates the teachings of Time through the transformation of materials, shaping of objects, and encounters between people.

The exhibition changes continuously and is an outcome of who participates at any given moment in time. Artworks, events, and ideas gently come and go, swept by the exhibition’s soft current. They invite audiences to an experience that is slow, scattered, and takes time.

The lens of time emphasises the endurance and liveliness of craft as it exists across multiple temporalities and geographies. With this perspective the exhibition celebrates the people that make the longevity of craft possible – makers and users alike – and explores the conditions in which craft functions: from the long traditions passed on from generation to generation to decisive moments of fabrication and immediate consumption impulses.

Madihe Gharibi with her project Carry Across works in dialogue with women potters in the village of Kalpourgan in Iran, descendants of a more than 7000 year old tradition. Gharibi thus explores the passing on of knowledge and different aspects of translation either contextual, cultural or personal. Looking into the concept of solastalgia – the distress brought about by environmental change –, Patricia Belli’s short film Memories delves into the personified psyche of two birds who have fallen victim to their changing habitat. The Octopus Waffle Lab by artist duo Void & Co. is a space for experimentation and conversations on how we obtain nourishment, considering today’s growing environmental challenges. Siv Støldal’s New Life Dressing investigates the role of clothes through physical, spiritual, and emotional life changes based on cyclical narratives of The Believer and The Traveler. Whereas Hordaland Kunstsenter presents one character at a time, elements of both will be on display at Tekstilindustrimuseet from the 15th of October to the 12th of November 2023.

The ebbs and flows of the exhibition are sustained by wide-ranging peaks of activity. Meals and conversations activate Curated Kitchen – newly acquired kitchenware created by Ali Shah Gallefoss, Julie Shirani Kausland, Linda Lid, and Tim Parry-Williams. While exhibitions are fleeting, Curated Kitchen’s ambition is to keep a trace of the project long after it has ended.

The artist duo Frantzsen&Mjanger contributes to Hordaland Kunstsenter’s long-term mediation programme Dear Neighbour with the project Arkiv av Pust – Nordnes and invites people to join them in a series of workshops to create, activate, and reflect upon their own glass blown objects.

In addition to the exhibition and events of Temautstillingen 2023, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge devises hands-on workshops, as well as a symposium at USF Verftet.

Time will tell, she already does listens and observes, taking the time to process what happens in the different situations before seeing what the next step is and how to take it.

*

Temautstillingen 2023 is curated by Daniela Ramos Arias and Mathijs van Geest.

Temautstillingen 2023 is organised by Norske Kunsthåndverkere in collaboration with Hordaland Kunstsenter. Temautstillingen is a yearly exhibition that seeks to challenge established norms of curating and mediating material-based art.

It is supported by the Norwegian Ministry of Culture, Kunsthåndverkernes fond, Kunsthåndverk magazine, Norwegian Crafts, Norsk kulturfond and Globus.

Temautstillingen will last until 12 November and include a number of events.

These are the events during the opening weekend:

01.09, 17–22: Exhibition Opening
01.09, 17–19: The Octopus Waffle Lab, Performance by Void & Co
02.09, 10–12: Sources of Meaning, workshop with Patricia Belli
03.09, 12–13:30: The Octopus Waffle Lab, performance by Void & Co
03.09, 17–19: Curated Kitchen Dinners: Waffle mnul with Void & Co

Events will be released throughout the exhibition period. Stay tuned!

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Utstillinger

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt